Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'behajtas.biz' (10061) in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\kapcsolat2.php on line 10

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\kapcsolat2.php on line 11

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\kapcsolat2.php on line 11

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\I_setlocalvariables.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\I_setlocalvariables.php on line 13

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\C_center.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\C_center.php on line 12
ILLETÉK PORTÁL: INGATLAN ILLETÉK

INGATLAN ILLETÉK Ingatan megszerzése kapcsán az alábbi esetekben fizetendő illeték:
- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés,
- ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése

INGATLAN HASZONÉLVEZET ÉS ILLETÉK Az ingatlan haszonélvezetének megszerzése esetén illeték fizetendő. /p>

Nem fizetendő illeték, ha a holtig tartó haszonélvezet az ingatlan haszonélvezőjének, vagy használati joga jogosultjának halála miatt szűnik meg. Ha az ingatlan haszonélvezet vagy használati jog feltételtől függő vagy időhöz kötött és ez a feltétel bekövetkezett vagy határidő eltelt.

A lakóingatlannak nem minősülű ingatlan visszterhesen történő megszerzése esetén az illeték mértéke 10%.

Ingatlan cseréje esetén az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke.

Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának megszerzője ezzel egyidőben haszonélvezeti, használati jogot alapít, úgy az ezekre jutó illetékkel csökkentetten kell az illetéket megfizetnie.

Lakásnak minősülő ingatlan megszerzése esetén az illeték mértéke 4 millió forintig 2%, az e feletti rész vonatkozásában 6%.

A lakásépítési kedvezmény összege a forgalmi értékből levonandó.

Kettőnél több lakásnak minősülő ingatlan cseréje esetén a legnagyobb és a legkisebb értékű ingatlanok értékkülönbözete után fizetendő illeték.

Lakásnak minősülő ingatlan vételét egy évvel megelőző vagy követő lakáseladás esetén a két lakásnak minősülő ingatlan forgalmi értékének különbözete után fizetendő illeték. Több, sorozatos értékesítés esetén speciális illeték szabályok érvényesülnek.

INGATLAN FORGALMAZÁS ÉS LÍZING ILLETÉK KEDVEZMÉNYE Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a, ha a vagyonszerző előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban ingatlanok tulajdonjogának értékesítéséből vagy ingatlanok pénzügyi lízingbe adásából származik. A kedvezmény igénybe vételéhez speciális eljárási szabályok betartása szükséges.

ÉPÍTÉSI TELEKINGATLAN ILLETÉKE Alapesetben valamely beépítetlen ingatlan megszerzője – amennyiben nem termőföldről van szó – az általános szabályok szerint köteles illetéket fizetni mind ajándékozás, mind visszterhes – pl.: adásvételi szerződéssel történő – szerzés esetén. Így az általános esetben fizetendő illeték 11 és 40% közötti mértékű ajándékozás esetén, illetve adásvételnél 10%.

Az illetéktörvény speicális kedvezményben részesíti az építési telek megszerzőjét.

A kedvezmény feltételei:

- a telek lakóház építésére alkalmas legyen,
- lakóház építése,
- a maximális beépíthetőség legalább 10%-át tegye ki a felépített lakóház hasznos alapterülete,
- nyilatkozattétel a lakóházépítési szándékról,
- 4 éven belüli igazolása a lakóház felépítésének.

A lakóházépítési szándékot az illeték fizetési meghagyásának jogerőre emelkedését megelőzően kell az APEH részére bejelenteni. A bejelentés alapján az APEH az illetfizetési kötelezettséget felfüggeszti.

A 4 éves határidő leteltét követően megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot, hogy használatbavételi engedély került-e kiadásra az építési telek megszerzőjének javára. A vagyonszerző nevére szóló hazsnálatbavételi engedély benyőjtásával is igazolható a kedvezmény e feltételének megtörténte.

TERMŐFÖLD ILLETÉKE Alapesetben a termőföldre is igaz, hogy az általános szabályok szerint ajándékozás esetén 11 és 40% közötti mértékű az ajándékozási illeték, illetve isszterhes szezrés esetén 10%. Az illetéktörvény termőföld esetében is biztosít speciális kedvezményeket.

Öröklési és ajándékozási illeték felét kell csak megfizetni, amennyiben termőföld a szerzés tárgya. Az öröklési illeték negyedét kell csak megfizetni, amennyiben az örökös a földtörvény szerint családi gazdálkodónak minősül. Erről az örökösnek külön kell nyilatkoznia. Amennyiben az örökös családi gazdálkodónak minősülő örököstársasának átengedi a rá eső termőföldet, úgy – feltételek mellett – a termőföld vonatkozásában nem kell öröklési illetéket fizetnie.

A földtörvényben meghatározott gazdaságátadási támogatás feltételekénti ajándékozás az ajándékozási illeték alól mentes.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében történő termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte.

Szintén illetékmentes a termőföld megszerzése, amennyiben támogatási szerv által kiadott regisztrációs igazolással rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély vásárol termőföldet ha azt legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. A feltételek vállalásáról külön kell nyilatkozni, illetve speciális szankció sújtja a vállalások megsértését.