ÖRÖKLÉSI ILLETÉK

Új öröklési illeték mentességek - 2010

ÚJ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK MENTESSÉG SZABÁLYOK 2010-ben Az Országgyűlés által 2010. július 22. napján elfogadott törvénymódosítás megváltoztatta az öröklési illeték szabályait, az öröklési illeték rendszere további mentességgel bővül. A törvénymódosítás alapján öröklési illeték alól mentes az egyenesági rokonok közötti öröklés. Fontos, hogy ezen öröklési illeték alóli mentesség az örökbefogadott gyermekre is kiterjed, azonban a mostohagyermekre nem lesz alkalmazható.

Az új öröklési illeték mentesség szintén nem lesz alkalmazható a házastársra, mivel a házastárs nem minősül egyensági rokonnak. A házastárs öröklése így illetékköteles marad, amennyiben az a 20 millió forintot meghaladja és az nem lakás haszonélvezetének öröklése.

Az eddigi szabályoktól eltérően az unoka öröklése feltétel nélkül lesz mentes az öröklési illeték alól, míg eddig csak abban az esetben volt 20 millió forintos egy főre háramló hagyatékig illetékmentes, ha az örökhagyó háztartásában élt az unoka.

Fontos szabály, hogy egyenesági rokonok között az öröklési illeték alóli mentesség a hagyaték értékére tekintet nélkül lesz alkalmazható, így a 20 millió forint feletti hagyaték is mentes lesz az öröklési illeték alól.

Az új szabályok egyes esetekben a jogerősen még el nem bírált öröklési illeték ügyekben is alkalmazandók. az esetlegesen befizetett öröklési illeték eyges esetekben adóvisszatérítésként kerül visszafizetésre, amennyiben a tárgyban benyújtott kérelemnek az APEH helyt ad.

Az öröklési illeték tárgya

MIKOR FIZETENDŐ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK? Öröklési illeték a haláleset folytán történt vagyonszerzés esetén fizetendő. Az öröklési illeték tárgya: az örökség, a hagyomány,valamint a meghagyás alapján történő vagyonszerzés. Szintén az öröklési illeték tárgya a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás. A haszonélvezeti jog megváltása, valamint az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása is az öröklési illeték tárgyát képezi.

Az örökhagyó rendelkezése folytán a hagyatékból harmadik személynek juttatott vagyontárgyat mint az örökhagyóról közvetlenül a harmadik személyre átszállott hagyományt kell öröklési illeték alá vonni. Az ilyen vagyontárgy értékét az öröklési illeték kiszámításánál az örökség (hagyomány) illetékének alapjául szolgáló értékéből le kell vonni.

A hagyatékhoz kell számítani az örökhagyóra szállott, de neki még át nem adott örökséget (hagyományt) is. Az öröklési illetéket az örökösök örökrészeik arányában kötelesek megfizetni.

ÖRÖKLÉSRŐL LEMONDÁS ÉS ILLETÉK Az öröklésről való ingyenes lemondás esetén nem kell öröklési illeték fizetésére az öröklésről lemondó személy nem köteles. Ha az öröklésről történő lemondás ellenérték fejében történt, az ellenérték alapulvételével kell illetéket fizetni.

ÖRÖKSÉG ÁTENGEDÉSÉNEK ILLETÉKE Annak a terhére, aki a megnyílt hagyatékból rá eső örökséget vagy egy részét a hagyaték tárgyalása során más örökösnek ingyen átengedi, az átengedett rész után öröklési illetéket kiszabni nem lehet. Az így átengedett örökséget vagy egy részét megszerző más örökös úgy fizeti az öröklési illetéket, mintha a hagyaték közvetlenül az örökhagyóról szállt volna rá.

ÖRÖKLÉSI ILLETÉK OSZTÁLYOS EGYEZSÉG ESETÉN Ha az örökösök a megnyílt örökségre nézve maguk között osztályos egyezséget kötnek, mindegyik csak a neki jutott örökrész értéke után járó öröklési illeték megfizetésére köteles. Az az örökös azonban, aki az osztály alapján a hagyatékból a törvény vagy végrendelet szerint ráesőnél nagyobb értékű örökrészt ellenszolgáltatás fejében kapott, az örökrészen felül átvett rész értéke után visszterhes vagyonátruházási, az az örökös pedig, aki a vagyontárgyat ellenszolgáltatás fejében átengedte, öröklési illeték fizetésére köteles.